19076 Giallo Positano

19076    giallo positano     208     1970
G 45   L 23   G 50   G 11   L 25